Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold >  Gjenoppbygging av klapregresshoppe

Gjenoppbygging av klapregresshoppe

1. Innføring

Klapregresshoppe (Psophus stridulus)
Klapregresshoppe. Foto: Lars Ove Hansen.

Klapregreshoppen tilhører ordenen rettvinger. Arten er sjelden i hele Norden. I Danmark og Storbritannia er den ikke påvist. Klapregresshoppen er en rødlisteart i flere europeiske land om ikke i alle. Den har gått tilbake i Sverige, Finland og Polen. Arten er sannsynligvis i tilbakegang i Norge også. Den opptrer kun i sydlige deler av Østlandet.

2. Klapregresshoppe

2.1. Latinsk navn

Psophus stridulus.

2.2 Rødlistestatus

VU (sårbar). (Status inntil 2006: Hensynskrevende.)

2.3 Lokaliteter i Norge

2000-2016: 26.
1996: 19.
1994: 17.
1993: 13.
1986: 12.
1984: 11.
1982: 10.
1937: 9.
1925: 8.
1918: 7.
1895: 6.
1851: 5.
1800-tallet: 4.

Kommentar: Økning i antallet lokaliteter skyldes registrerings- og overvåkningsaktivitet.

2.3.1 Lokaliteter i Oslo

Lokalitet 1. Kristiania.
Individer: 1.
Miljø: Ukjent.
Tilstand: Ukjent.
Første gang sett: 1800-tallet.
Lokalitet 2. Malmøya, Oslo.
Individer: To hørt.
Miljø: Eng.
Tilstand: Ukjent.
GPS-koordinater: For internt bruk. (Alle GPS-posisjoner er UTM - WGS84).
Første gang sett: 17.8.1984.
Eier: Oslo kommune.
Lokalitet 3 og 4. Tøyen.
Individer: 3.
Miljø: Ukjent.
Tilstand: Ukjent.
Første gang sett: 6.9.1851.

2.4 Antall individer

Vanskelig å anslå siden kunnskapene om artens utbredelse er liten.

2.5 Beskrivelse

Klapregresshoppen blir 23-25 mm lang (hann) og 26-40 mm lang (hunn). Brun klumpete kropp. Hannen er mørkere enn hunnen, av og til svart. Bakvinger røde med svart spiss.

2.6 Utbredelse

Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus og Oslo.

2.7 Økologi

Solrike varme enger eller åpne skrenter.

2.8 Livssyklus

Ufullstendige opplysninger.

2.9 Historikk

Første gang beskrevet av Linnaeus i 1758. Påvist i Norge i 1851. Funnet rundt kysten av Indre Oslofjord.

I 2005 inngikk Norsk Naturarv et samarbeid med Nasjonalt senter for insektskartlegging ved Naturhistorisk museum med å kartlegge, overvåke og rehabilitere klapregresshoppe.

3. Formål

Det overordnete formålet er å ivareta og forbedre klapregresshopens tilstand.

4. Gjenoppbyggingstiltak

Gjenoppbygging av klapregresshoppe foregår ved å restaurere enger der arten er påvist og nærliggende enger. Restaureringen foregår ved å hindre leveområdene deres fra å forsvinne. Klapregresshoppens problem er at engene den er avhengig av er forsvinner, hovadsakelig pga. gjengroing. Ved å fjerne busker og trær tilbakeføres og økes ønsket naturtype.

Norsk Naturarvs «Gjenoppbygging av klapregresshoppe» begynte i 2005.

5. Beslektete tiltak

Ingen kjente.

6. Grunnlag for valg av art

Kriterier:

  • rødlisteart
  • snever utbredelse og med få lokaliteter
  • meget enkel å redde
  • kostnadseffektiv

7. Tilbakegang og trusler

Det vites lite om klapregresshoppensens tidligere utbredelse.

8. Økonomi

År Kr årlig Finansiert av
2005-2011 4800 NN

Norsk Naturarv (NN).

9. Lenker


Ingen.

10. Ansvarlig


Naturhistorisk museum og stiftelsen Norsk Naturarv har tatt initiativet og står for gjennomføring av «Gjenoppbygging av klapregresshoppe».

Prosjektansvarlig: Lars Ove Hansen.
Prosjektleder: Anders Endrestøl.
Prosjektmedarbeidere: Leif Aarvik, Øivind Gammelmo, Ole Jørgen Lønnve og Stefan Olberg.

11. Referanser

Til toppen av siden


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslokirker, mai 2009

Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2005
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,95Mb)

blank
Stiftelsen Norsk Naturarv, Selteveien 188, 3512 HØNEFOSS, Telefon: 90 62 76 14, e-post: odel@odel.no, Copyright: © Norsk Naturarv