Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Rødlistearter i Oslo > Rødlisteartikler > Stor markmalurtpraktvikler

Stor markmalurtpraktvikler

Latinsk navn: Cochylidia richteriana.

Rødlistestatus:
Sårbar.

Utbredelse: Nord-Europa og europeisk Russland; videre østover til Tibet, Kina og Japan; kjent fra sydlige Fennoskandia, ikke Danmark.

Økologi: Kalktørrenger og kalkberg der næringsplanten vokser, gjerne helt nede ved sjøen.

Næringsplante: Markmalurt.

Lokaliteter:

Oslo: Malmøya. Siste registreringsår 1992.
Oslo: "Kristiania". Siste registreringsår 1849.
Akershus:
Asker: Brønnøya. Siste registreringsår 1982.
Bærum: Ostøya. Siste registreringsår 1963.
Bærum: Snarøya. Siste registreringsår 1963.
Østfold og Vestfold.

Antall lokaliteter: 9. Oslo Èn.

Trussel: Utbygging (f.eks. golfbaner) og slitasje (f.eks. tråkk og camping) og annen ødeleggelse av kystnære kalktørrenger og kalkberg.

Nødvendige tiltak: Vern av økosystemene, naturlige habitat og opprettholdelse av levedyktige bestander av arten i dens naturlige omgivelser, rehabilitere og gjenopprette ødelagte økosystemer, gjenoppbygging og rehabilitering av arten, overvåkning og skjøtsel.

Gjenoppbygging- og restaureringstiltak: Ingen.

Referanser:
  • Direktoratet for naturforvaltning. 1999: Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3.
  • Hansen, L. O. og Aarvik, L. 2000: Sjeldne insekter i Norge. 3 Sommerfugler (Lepidodtera). NINA Fagrapport 38: 45.

dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslokirker, mai 2009

Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2005
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,95Mb)

blank
Stiftelsen Norsk Naturarv, Selteveien 188, 3512 HØNEFOSS, Telefon: 90 62 76 14, e-post: odel@odel.no, Copyright: © Norsk Naturarv